بی‌ان‌بی چین یک نقشه راه فنی یک ساله برای توسعه اکوسیستم خود منتشر کرد

شبکه بی‌ان‌بی چین (BNB Chain) به‌تازگی نقشه راه فنی جدیدی برای توسعه یک ساله این اکوسیستم منتشر کرده است. حوزه‌های اصلی تمرکز این نقشه راه، عبارت از ارتقای ساختار غیرمتمرکز شبکه، افزایش ظرفیت زیرساختی برای زنجیره‌های جانبی و همچنین پتانسیل‌هایی برای برنامه‌های غیرمتمرکز (Dapp) ساخت توسعه‌دهندگان به هدف بهبود عملکرد و کارایی هستند. این نقشه راه همچنین از آخرین نسخه برنامه «ارزشمندترین سازنده» برای توسعه‌دهندگان مشتاق وب ۳ رونمایی کرد.

منبع: cointelegraph